HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Erhverv 2019-02-25T13:56:59+00:00
Stistrup Renseanlæg

ERHVERV

Trappemodel giver rabat på vandafledningsbidraget

– til erhvervskunder med højt vandforbrug

Den 1. januar 2014 besluttede Folketinget, at betalingen for den variable del af vandafledningsbidraget skal ændres for erhvervsvirksomheder. Der er indført en trappemodel, der betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis forbruget af vand er større end 500 m³.

Trappemodellens trin

Trappemodel

Trin 1 er standardtarif og er gældende for alle almindelige kunder.

Den nye ordning indfases over 5 år som vist i tabellen her under:

Årstal m³ takst på trin 2 m³ takst på trin 3
2014 4% lavere end trin 1 12% lavere end trin 1
2015 8% lavere end trin 1 24% lavere end trin 1
2016 12% lavere end trin 1 36% lavere end trin 1
2017 16% lavere end trin 1 48% lavere end trin 1
2018 20% lavere end trin 1 60% lavere end trin 1

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 15. oktober, hvis rabatten skal træde i kraft det efterfølgende år. Til gengæld skal man kun tilmelde sig en gang, hvorefter tilmeldingen gælder for altid.  Tilmelding kræver CVR-nummer, ejendomsnummer, kundenummer og seneste årsforbrug af vand.

Tilmelding kan kun ske på http://www.trappetilmelding.dk/. Her kan du også læse mere om ordningen.

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1. For at få afregnet spildevandsafledningsbidrag efter trappemodellen, skal du på Virk.dk afgive oplysninger om din ejendoms anvendelse til erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår.

Særbidrag

Med virkning fra den 1. januar 2015 er der indført et særbidrag for alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, (mere forurenet end husspildevand), som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg. Du kan læse mere om særbidrag i Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Særligt forurenet spildevand defineres som spildevand, hvor forureningsindholdet overskrider de grænseværdier (svarende til husspildevand), der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet.

Opgørelse af særbidrag 2015

I henhold til den gældende bekendtgørelse skal spildevandsforsyningen hvert år opgøre de ekstra udgifter, der kan henføres til det særligt forurenede spildevand, omfattende: Driftsudgifter, regnskabsmæssige afskrivninger, evt. indtægter (f.eks. salg af el og varme) og sparede udgifter (f.eks. køb af kulstof) samt administrationsudgifter. Ud fra opgørelsen beregnes årlige enhedspriser for de stoffer/parametre, som har medført ekstraudgifter. Opgørelsen udføres senest 1. marts 2016. Den endelige beregning af den enkelte virksomheds særbidrag sker derefter ud fra enhedspriserne og de spildevandsanalyser Vesthimmerlands Vand har modtaget fra virksomhederne i løbet af året.

Bekendtgørelse om særligt forurenet spildevand

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments