HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Bundfældningstanke 2018-02-28T11:48:03+00:00

BUNDFÆLDNINGSTANKE

Kort om bundfældningstanke

En bundfældningstank er en tank eller brønd, der som regel ligger gravet ned på ejendommen. Andre betegnelser for en bundfældningstank kan være: septiktank, hustank, trixtank, trekammertank eller emscherbrønd. For mindre afløbsanlæg kaldes en sådan tank som regel for bundfældningstank.

Formålet med bundfældningstanken at fjerne bundfældelige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Bundfældningen skal udføres så:
– bundfældeligt slam og flydestoffer tilbageholdes
– ophvirvling af slam undgås
– vandtemperaturen efter opblanding ikke overstiger 35°
Det tilbageholdte stof skal forblive i bunden af tanken, og der vil ske en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds, går i forrådnelse. Ved rådneprocessen reduceres slammængden en smule.

Bundfældningstanken kan kun fungere, hvis den tømmes regelmæssigt. Tømmes den ikke regelmæssigt, fyldes tanken med slam, og der er risiko for, at tanken oversvømmes og spildevand og slam siver ud, hvilket kan få store miljømæssige konsekvenser. Tanken skal derfor altid tømmes efter gældende regler.

Bundfældningstank med eller uden tilladelse

Siden miljøbeskyttelsesloven blev indført i 70’erne, har det krævet en tilladelse fra kommunerne at etablere et spildevandsanlæg. Vesthimmerlands Kommune skelner derfor mellem spildevandsanlæg, som er lavet med tilladelse og opfylder gældende miljønormer, og så ældre spildevandsanlæg, som ikke opfylder gældende miljønormer.

De gamle anlæg er stadig lovlige, men der skal betales en højere spildevandsafgift. Samtidig vil Vesthimmerlands Kommune i nogle tilfælde stille krav om, at der skal laves et nyt spildevandsanlæg, hvis der laves væsentlige ændringer på ejendommen, f.eks. ombygning/renovering af huset

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments